MEDLEMSVILLKOR - Frihet i rörelse AB

1. Allmänt

Frihet i rörelse AB, organisationsnummer 559178-7907, (”Frihet i rörelse”).

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap med Frihet i rörelse AB (”Företaget”) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning.

Distansavtalslagen

Företaget följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kunden rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Företaget om han/hon ångrat sitt köp.

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna hos Företaget.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter

Identifikation ska kunna uppvisas för Företagets personal varje gång kunden besöker Företaget. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund ska följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Företagets personal.

4. Avtalstid och uppsägning

Företaget erbjuder både medlemskap med och utan bindningstid.

Medlemskap utan bindningstid gäller tills vidare med löpande månadsbetalning tills kunden säger upp medlemskapet.

Uppsägning av medlemskap med löpande månadsdebitering ska ske minst 20 dagar innan kommande betalning.

Uppsägning av medlemskap med bindningstid ska ske minst 20 dagar innan medlemskapets förnyelsedatum.

Företaget har rätt att neka en person medlemskap (dock inte av etniska eller sexuella skäl).

Avbokning

Avbokning av träningstillfälle sker senast 2 timmar innan passstart. Vid utebliven avbokning debiteras 40 kr utan hänsyn till platsåtgång på det pass som missats.

Personlig träning (PT)

Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt eller enligt överenskommen delbetalning. Nyttjande av träningstillfällen sker vid avtalad tid med tränare.

Avbokning/ombokning av PT-pass ska ske mer än 24h innan inbokad tid. Vid avbokning/ombokning inom 24h debiteras kund halva kostnaden för träningstillfället. Vid missad träning debiteras kund hela beloppet för den missade PT-timmen.

5. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor har ansvarig på Företaget rätt att stänga av Kunden från träning tills betalning sker.

6. Prisändringar

Företaget äger rätt att justera priserna för medlemskap. Detta gäller även för befintliga medlemmar och medlemskap. Kunden ska underrättas prisjusteringen innan den träder i kraft.

7. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via betalkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Företaget en påminnelse på förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsen inom den angivna betalningsfristen så stängs medlemmen av. För PT-kunder har Företaget rätt att efter utebliven betalning av påminnelsefaktura skicka ärendet vidare till inkasso. Företaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivna belopp inkommit till Företaget. Om Företaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Företaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden ska meddela ansvarig på Företaget om ändring sker av personfakta såsom namn, adress, telefonnummer eller mejladress.

Företaget ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

9. Praktiska ändringar

Företaget förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass från vecka till vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via företagets hemsida.

10. Behandling av Personuppgifter

Information om vår behandling av personuppgifter och om hur vi skyddar din integritet när du använder tjänsterna finns i vår integritetspolicy och cookies. Genom att godkänna Villkoren accepterar du den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i vår Personuppgiftspolicy.

11. Friskrivning

Den som deltar på träningspass hos företaget gör det på egen risk. Företaget ansvarar inte för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer på grund av olycksfall kopplat till träningstillfälle, kosthållning, annan del av företagets tjänster eller företagets lokaler. Företaget ansvarar inte för stöld eller förlust som äger rum i  Företagets lokaler eller under träningstillfällen. Om Företaget bedöms vara ansvarig för viss uppkommen skada, ansvarar Företaget inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. Företagets ersättningsskyldighet är i varje fall begränsad till det belopp som kan ersättas ur Företagets ansvarsförsäkring. Innehavaren, Övriga nyttjare och Betalaren ansvarar solidariskt gentemot Företaget.

12. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet betalkort på begäran av betalningsmottagaren, Frihet i rörelse AB, för överföring till denne.

13. Doping

Företaget förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.

Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar avstängning från Företaget. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.

14. Videoinspelning och fotografering

Videoinspelning och fotografering kan förekomma under träning/verksamhet i företagets lokaler. Medlemmen samtycker härmed att video/fotografier används utan att ersättning utgår till medlemmen.

15. Force Majeure

Företaget ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av en eller flera omständigheter som företaget inte rimligen kunnat råda över eller förutse vid avtalets ingående. Exempel på sådana omständigheter kan bland annat vara arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering eller allmän knapphet på transporter, varor eller energi.

16. Villkorsändring

Frihet i rörelse AB har rätt att från tid till annan införa ändringar av dessa Allmänna villkor. Sådana ändringar träder ikraft när de publicerats på företagets webbplats och gäller då även för pågående avtal. Det åligger Innehavaren, Övriga nyttjare och Betalaren, var och en för sig, att hålla sig uppdaterad om sådana ändringar. I de fall ändringar av Allmänna villkor under pågående program medför en påtaglig nackdel för Innehavaren, Övriga nyttjare eller Betalaren har de möjlighet att säga upp avtalet.


>