1. Allmänt

​Frihet i rörelse AB, organisationsnummer ​559178-7907, (”​Frihet i rörelse”).

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som privatperson tar del av någon av ​Frihet i rörelse ABs tjänster.

2. Behandling av Personuppgifter

Information om vår behandling av personuppgifter och om hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna finns i vår integritetspolicy och cookies. Genom att godkänna Villkoren accepterar du den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i vår Personuppgiftspolicy.

​3. Friskrivning

​​Den som utnyttjar  träningspass hos  Frihet  i Rörelse  gör detta  på egen  risk. Frihet i Rörelse ansvarar  inte för vare  sig personskador eller  andra  skador  som uppkommer  på grund  av  olycksfall kopplat  till träningstillfälle,  kosthållning,  annan  del av Frihet i Rörelses  tjänster eller  Frihet i Rörelses  lokaler.   Frihet i Rörelse  ansvarar  inte för stöld  eller  förlust som  äger  rum i Frihet i Rörelses  lokaler  eller  annars  under  träningstillfällen.   Om Frihet i Rörelse  bedöms  vara  ansvarig  för viss uppkommen  skada,  ansvarar  Frihet i Rörelse  inte för indirekta  skador  såsom  utebliven  inkomst  eller  andra  dylika  förluster.  Frihet i Rörelses ersättningsskyldighet är i varje fall  begränsad  till det  belopp  som kan ersättas  ur Frihet i Rörelses ansvarsförsäkring. Innehavaren,  Övriga  nyttjare  och Betalaren  ansvarar  solidariskt  gentemot  Frihet i Rörelse.

​4. ​Villkorsändring

​Frihet i Rörelse  har rätt att från tid till annan  införa  ändringar  av dessa  allmänna  villkor.  Sådana  ändringar  träder ikraft när  de publicerats  på Frihet i Rörelses  webbplats och  gäller  då även  för pågående avtal.  Det åligger  Innehavaren,  Övriga  nyttjare  och Betalaren,  var och en  för sig, att hålla  sig uppdaterad  om sådana ändringar.   I de fall ändringar  av Allmänna  villkor  under  pågående  program  medför  en påtaglig  nackdel  för Innehavaren,  Övriga  nyttjare  eller  Betalaren  har de möjlighet  att säga  upp avtalet.

>